Để đảm bảo sử dụng hệ thống ổn định, bạn hãy sử dụng trình duyệt Google Chrome, Firefox hoặc Microsoft Edge.